TAKASHI ARAI'S SHORT FILM OSHITA KAGAMI AT SALERNO FILM FESTIVAL 2018

Dec 19, 2018

 

Takashi Arai's short film Oshita Kagami wins highest prize in short film category at Salerno Film Festival 2018.

For further details please visit vimeo.com/293528138

19 December 2018